Major Publication

KALAŠ, I. et al., 2013. Premeny školy v digitálnom veku. [Transforming Schools in Digital Age.] Bratislava: SPN. 256 p. ISBN 978-80-10-02409-4. [in Slovak language]

  • This full-color illustrated publication for Slovak teachers focuses on digital technology and its potential in schools and classrooms. Many themes are introduced, many questions asked and some are even answered.
  • My role: co-editor, author of several chapters, author of illustrations, graphical designer.
  • publisher web page (in Slovak)
  • peer review by Ondřej Neumajer (in Czech language)

Papers

KABÁTOVÁ, M. - TOMCSÁNYIOVÁ, M., 2013. Categorization of Pictures in Tasks of the Bebras Contest. In ISSEP'13 Proceedings of the 6th international conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution, and Perspectives. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. pp. 184-195. ISBN 978-3-642-36616-1.
ACM web page (in English)
publisher web page (in English)
KABÁTOVÁ, M., 2012. Od ACT-R k kvorbe kognitívneho tútora. [From ACT-R to Creating a Cognitive Tutor.] In RYBÁR, J. et al. Cognitive paradigms. Bratislava: Európa. pp. 167-187. ISBN 978-80-89111-79-4.[in Slovak language]
publisher web page (in Slovak)
KABÁTOVÁ, M. - JAŠKOVÁ, Ľ. - LECKÝ, P. - LAŠŠÁKOVÁ, V., 2012. Robotic Activities for Visually Impaired Secondary School Children. In Proceedings of 3rd International Workshop: “Teaching Robotics Teaching with Robotics. Integrating Robotics in School Curriculum”, Riva Del Garda, Italy, 2012. ISBN 978-88-95872-05-6.
PDF in English
JAŠKOVÁ, Ľ. - KABÁTOVÁ, M. - LECKÝ, P. - LAŠŠÁKOVÁ, V., 2012. Včely na hodine informatiky v základnej škole. [Programmable Bees at Primary School Informatics.] In Zborník príspevkov konferencie DidInfo 2012. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. s. 101-107. ISBN 978-80-557-0342-8.
PDF in English
KALAŠ, I. - KABÁTOVÁ, M. - MIKOLAJOVÁ, K. - TOMCSÁNYI, P., 2011. Konštrukcionizmus. Od Piageta po školu v digitálnom veku. [Constructionism. From Piaget to School in Digital Age.] In Zborník príspevkov konferencie DidInfo 2011. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. s. 7. ISBN 978-80-557-0142-4. [pozvaná prednáška]
PDF in Slovak
KABÁTOVÁ, M., 2011. Edukačná robotika a jej didaktika. [Educational Robotics and its Didactics.] In Zborník príspevkov konferencie DidInfo 2011. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. s. 24. ISBN 978-80-557-0142-4.
PDF in Slovak
MIKOLAJOVÁ, K. – KABÁTOVÁ, M., 2011. Discovering Creativity in Informatics. In BEZÁKOVÁ, D. - KALAŠ, I. (Eds.) Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives. Proceedings of 5th International Conference ISSEP 2011. ISBN 978-80-89186-90-7.
PDF in English
KABÁTOVÁ, M. - PEKÁROVÁ, J. 2010. Lessons Learnt with LEGO Mindstorms: from Beginner to Teaching Robotics. In AT&P Journal Plus 2, Robotics in Education, pp. 51-56. ISSN 1336-5010.
PDF in English
KABÁTOVÁ, M. - PEKÁROVÁ, J. 2010. Learning how to teach robotics. CLAYSON, J. - KALAS, I. (Eds.) In Proceedings of Constructionism 2010. Bratislava: Comenius University and American University of Paris.
PDF in English
KABÁTOVÁ, M. - PEKÁROVÁ, J. 2010. Edukačná robotika pre prvý stupeň a budúci učitelia. [Edcational Robotics at Primary School.] Zborník príspevkov konferencie DidInfo 2010. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2010. s. 26. ISBN978-80-8083-952-9.
PDF in Slovak
KABÁTOVÁ, M. 2009. Kognitívny tútor pre začiatočníkov v programovaní. [Cognitive Tutor for Beginners in Programming.] Zborník príspevkov konferencie DidInfo 2009. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 109-112. ISBN 978-80-8083-720-4.
PDF in Slovak
KABÁTOVÁ, M. - PEKÁROVÁ, J. 2008. Hra = učenie sa. LEGO a robotika vo vyučovaní budúcich učiteľov. [Play = Learning. LEGO and Robotics for Pre-service Teachers] Zborník príspevkov konferencie DidInfo 2008. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2008. s. 19. ISBN978-80-8083-367-1.
PDF in Slovak
KABÁTOVÁ, M. 2007. Aplikácie počítačového modelu mysle ACT-R vo vzdelávaní. [Using Computer Model of the Mind ACT-R in Education] Zborník príspevkov konferencie Kognícia a umelý život 2007. Opava: Slezká univerzita v Opavě, 2007. s. 161-166. ISBN978-80-7248-412-6.
PDF in Slovak

Textbooks

KALAŠ, I. - VANÍČEK, J. - MIKOLAJOVÁ, K. - KABÁTOVÁ, M. - PEKÁROVÁ, J., 2010. Digitálne technológie a zásahy do vyučovania [Digital Technology and Classroom Interventions] : 1.2 Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Bratislava Štátny pedagogický ústav. ISBN 978-80-8118-032-3.
KALAŠ, I. - CHALACHÁNOVÁ, M. - KABÁTOVÁ, M. - MIKOLAJOVÁ, K. - PEKÁROVÁ, J., 2010. Tvoríme digitálnu školu [Creating Digital School] : 1.1 Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ na informatiku a informatickú výchovu. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. ISBN 978-80-8118-055-2.
KALAŠ, I. - CHALACHÁNOVÁ, M. - KABÁTOVÁ, M. - MIKOLAJOVÁ, K. - PEKÁROVÁ, J., 2010. Učíme (sa) v digitálnej triede [Learning and Teaching in Digital Classroom] : 1.1 Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ na informatiku a informatickú výchovu. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. ISBN 978-80-8118-056-9.
KALAŠ, I. - KABÁTOVÁ, M. - MIKOLAJOVÁ, K. - PEKÁROVÁ, J. - VANÍČEK, J., 2010. Digitálne technológie menia poznávací proces [How Digital Technology Changed Learning] : 1.3 Ďalšie vzdelávanie kvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. ISBN 978-80-8118-047-7.
TOMCSÁNYI, P. - KABÁTOVÁ, M. - PEKÁROVÁ, J. - JANOVICKÝ, L., 2010. Robotické stavebnice vo vzdelávaní [Robotic Kits for Education] : 1.2 Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. ISBN 978-80-8118-044-6.
HRUŠECKÝ, R. - DROZDOVÁ, M. - HOMOLA, M. - HRUŠECKÁ, A. - JAŠKOVÁ, Ľ. - KABÁTOVÁ, M. - KAROLČÍK, Š. - KUBINCOVÁ, Z. - PEKÁROVÁ, J., 2009. Moderné digitálne technológie v edukačnom procese [Modern Digital Technology in Education] : 1.3 Ďalšie vzdelávanie kvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. ISBN 978-80-8118-019-4.
KABÁTOVÁ, M. - KALAŠ, I. - MIKOLAJOVÁ, K. - PEKÁROVÁ, J., 2009. Digitálny svet [Digital World] : 1.2 Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. ISBN 978-80-89225-61-3.
KABÁTOVÁ, M. - KALAŠ, I. - MIKOLAJOVÁ, K. - PEKÁROVÁ, J., 2009. Východiská a inšpirácie [Sources and Inspiration] : 1.2 Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. ISBN 978-80-89225-62-0.
KALAŠ, I. - PEKÁROVÁ, J. - KABÁTOVÁ, M. - MIKOLAJOVÁ, K., 2009. Vzdelávanie v škole a mimo nej [Learning at School and Outside of School] : 1.2 Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. ISBN 978-80-8118-024-8.
KALAŠ, I. - KABÁTOVÁ, M. - MIKOLAJOVÁ, K. - PEKÁROVÁ, J., 2009. Škola v digitálnom svete [School in Digital World] : 1.3 Ďalšie vzdelávanie kvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. ISBN 978-80-8118-020-0.
KALAŠ, I. - CHALACHÁNOVÁ, M. - PEKÁROVÁ, J. - KABÁTOVÁ, M. - MIKOLAJOVÁ, K., 2009. Žijeme v digitálnom svete [Living in Digital World] : 1.1 Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ na informatiku a informatickú výchovu. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. ISBN 978-80-8118-027-9.

Thesis

EN:
Dissertation, 2010: Constructionist Approach in Teaching Educational Robotics
The goal of our research was to design, develop, execute and validate a specific course on educational robotics. Target group were students of education of informatics - the pre-service teachers. We used methods of qualitative educational reserach to scrutinize the individual runs of our seminar. We aslo focused on students and their views and beliefs in the context of learning and teaching educational robotics. We have used different questionare before and after the course. We itteratively redesigned the course and finaly we proposed its final contents and form which we believe were best corresponding with our intention to teach educational robotics in a constructivist and constructionist way. We argue that this classroom design leads to effective learning.
SK:
Dizertačná práca, 2010: Konštrukcionistický prístup vo vyučovaní robotiky v príprave budúcich učiteľovs
Cieľom našej práce bolo navrhnúť, vyvinúť, realizovať a overovať koncepciu, sylabus a náplň seminára zameraného na edukačnú robotiku určeného pre budúcich učiteľov informatiky. Metódami kvalitatívneho výskumu sme skúmali priebeh seminára a postoje študentov pred jeho absolvovaním aj po jeho skončení. Na základe výsledkov niekoľkých iterácií nášho výskumu sme navrhli sylabus a obsah predmetu, ktorý lepšie korešponduje s našim zámerom vyučovať podľa konštruktivistických a konštrukcionistických zásad a poskytovať študentom také inštrukcie, ktoré vedú k efektívnemu učeniu sa.
PDF text in Slovak + attachments in Slovak
PDF summary in English
EN:
Diploma thesis, 2006: Cognitive Development and Digital Technology
The goal was to provide an overview of projects and reaserch dealing with theory of learning. We wanted to show it is possible to learn differently and traditional school is not the only option. We explored konstructivist approach to learning presented in works of Idit Harel and Seymour Papert. We were interested in their inspiration and what they propose as best learning/teaching setup.
SK:
Diplomová práca, 2006: Kognitívny vývin a informačné technológie
Cieľom je podať správu o výskumoch a projektoch, ktoré vychádzajú z konkrétnych teórií učenia sa. Chceme ukázať, že učiť sa dá aj inak než sme zvyknutí z našich škôl. Preskúmať, kam vedie konštruktivistické vyučovanie v podaní Idit Harel, alebo aké vízie nového vzdelávania načrtol vo svojich prácach Seymour Papert a z čoho pri tom vychádzal.
PDF text in Slovak

Illustrations in Textbooks

KALAŠ, I. et al., 2013. Transforming Schools in Digital Age. Bratislava: SPN. 256 p. ISBN 978-80-10-02409-4.
publisher web page (in Slovak)
KALAŠ, I. – BEZÁKOVÁ, D., 2009. First Book on Spreadsheets: Creative Informatics. Bratislava: SPN. ISBN 978-80-10-01817-8.
publisher web page (in Slovak)
KALAŠ, I. – WINCZER, M., 2007. Information Around Us: Creative Informatics. Bratislava: SPN. ISBN 978-80-10-00887-2.
publisher web page (in Slovak)